WDSW-Wr Wniosek o dopisanie do spisu wyborców Wrocław

Wersja: 05.08.2013 | Pobrań: 514
Brak głosów

Opis: WDSW-Wr Wniosek o dopisanie do spisu wyborców Wrocław

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

ul. G. Zapolskiej 4

Dział Ewidencji Ludności - Rejestr Wyborców

II piętro pokój 221-223

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

  • wyborcy stale zamieszkali we Wrocławiu bez zameldowania na pobyt stały,
  • wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający we Wrocławiu,
  • wyborcy stale zamieszkali we Wrocławiu pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały we Wrocławiu,

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

  • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
  • kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy,
  • pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Z uwagi na to, że zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Prezydent Wrocławia jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania we Wrocławiu należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie np. tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowę najmu).

Opłaty:

bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W ciągu 3 dni wydana zostaje decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Tryb odwoławczy:

Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia, w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

http://bip.um.wroc.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.