WnNR MG Wniosek o przyznanie nagrody rocznej - Ministerstwo Gospodarki

Wersja: 23.11.2011 | Pobrań: 456 | Obowiązuje od: 2011-11-23
Brak głosów

Opis: WnNR MG Wniosek o przyznanie nagrody rocznej - Ministerstwo Gospodarki

Właściwy organ może przyznać nagrodę roczną, jeżeli podmiot:

 • uzyskał korzystne wyniki finansowe,
 • wzmocnił lub utrzymał pozycję rynkową lub branżową,
 • efektywnie wdrażał programy restrukturyzacji lub plany rozwoju,
 • nie przekroczył maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 4 ust. 3a i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45),
 • uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
 • terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym, z zastrzeżeniem ust. 2.

Wniosek o przyznanie nagrody rocznej zawiera:

 • datę wniosku,
 • nazwę podmiotu i jego siedzibę,
 • wskazanie organu wnioskującego,
 • oznaczenie adresata wniosku,
 • imię (imiona) i nazwisko kierownika jednostki organizacyjnej,
 • pełnioną funkcję (zajmowane stanowisko) przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z zakresem pełnionych obowiązków,
 • datę objęcia funkcji (stanowiska) w podmiocie,
 • wysokość przeciętnego wynagrodzenia kierownika jednostki organizacyjnej za okres wnioskowany,
 • proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości,
 • przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem,
 • opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu,

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1409)

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.