WnNR MKiDN Wniosek o przyznanie nagrody rocznej – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wersja: 15.06.2011 | Pobrań: 499 | Obowiązuje od: 2011-06-15
Brak głosów

Opis: WnNR MKiDN Wniosek o przyznanie nagrody rocznej – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej uprawnionemu jest:

 • dla uprawnionego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy - minister;
 • dla uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 i 4 ustawy - osoba właściwa dla tych osób w sprawach czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy.

Nagroda roczna może zostać przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot:

 • terminowo realizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
 • efektywnie realizował zadania i cele statutowe;
 • uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożył prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe, jeżeli nie podlega ono zatwierdzeniu;
 • efektywnie wdrażał przyjęte plany działalności i rozwoju.

Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który zajmował swoje stanowisko przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych w sposób powodujący wymierzenie mu kary dyscyplinarnej, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Nagroda roczna za rok obrotowy, w którym dokonano zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu, związanej z łączeniem, podziałem lub zmianą formy zarządzania, może być przyznana, jeżeli uprawniony pełnił funkcję (zajmował stanowisko) zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej podmiotu.

Wniosek o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu składa do ministra:

 • statutowy organ nadzorczy podmiotu za pośrednictwem dyrektora merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra, a w przypadku braku takiego organu -  dyrektor merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra;
 • Rada Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - w przypadku Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
 • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - w przypadku Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Wniosek o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu, o którym mowa w ust. 1, może być złożony w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za rok obrotowy, jeżeli sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożenia prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego przez podmiot za rok obrotowy.

Do wniosku należy dołączyć:

 • sprawozdanie finansowe podmiotu za dany rok obrotowy oraz za rok poprzedzający rok obrotowy;
 • dokumenty zatwierdzające sprawozdania finansowe podmiotu, jeżeli sprawozdania podlegały zatwierdzeniu;
 • oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publicznoprawnych.

Dyrektor merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra dołącza do wniosku statutowego organu nadzorczego podmiotu swoją opinię uwzględniającą ocenę wyników finansowych i stopnia realizacji zadań podmiotu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, (Dz.U. 2011 nr 110 poz. 644)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.