WnNR MTBiGM Wniosek o przyznanie nagrody rocznej - Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Wersja: 05.03.2014 | Pobrań: 440 | Obowiązuje od: 2014-03-05
Brak głosów

Opis: WnNR MTBiGM Wniosek o przyznanie nagrody rocznej - Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Organ właściwy do przyznania nagrody rocznej może przyznać uprawnionemu nagrodę roczną, jeżeli podmiot prawny, w którym uprawniony był zatrudniony, w roku obrotowym:

 • osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto;
 • terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
 • uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz przedłożył w określonych przepisami terminach sprawozdania budżetowe;
 • efektywnie realizował zadania i cele statutowe;
 • efektywnie wdrożył przyjęte plany rozwoju lub restrukturyzacji.

Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który zajmował w danym podmiocie prawnym stanowisko uprawniające do otrzymania nagrody rocznej przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy w roku obrotowym.

Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli w okresie zajmowania stanowiska uprawniającego do otrzymania nagrody nie naruszył on swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Wniosek o przyznanie nagrody rocznej zawiera:

 • miejscowość i datę;
 • nazwę podmiotu prawnego i jego siedzibę;
 • wskazanie wnioskodawcy;
 • oznaczenie adresata wniosku;
 • imię i nazwisko kierownika podmiotu prawnego;
 • stanowisko zajmowane przez kierownika podmiotu prawnego wraz z zakresem pełnionych obowiązków;
 • datę objęcia stanowiska;
 • wysokość przeciętnego wynagrodzenia kierownika podmiotu prawnego za okres objęty wnioskiem;
 • proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości;
 • przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem;
 • informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu prawnego;
 • podpis wnioskodawcy albo organu uprawnionego do reprezentowania wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć załączniki, jeżeli nie są w posiadaniu organu właściwego do przyznania nagrody rocznej, w szczególności:

 • sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy;
 • dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy;
 • oświadczenie wnioskodawcy o terminowym regulowaniu przez podmiot prawny zobowiązań publicznoprawnych;
 • uchwałę wnioskodawcy w sprawie wystąpienia do właściwego organu o przyznanie nagrody rocznej kierownikowi podmiotu prawnego.

Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu prawnego za rok obrotowy.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. 2014 poz. 275.

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.