WOC (archiwalny) Wniosek o ustanowienie / zmianę / zniesienie wolnego obszaru celnego lub o ustanowienie / zmianę / zniesienie składu wolnocłowego

WOC (archiwalny) Wniosek o ustanowienie / zmianę / zniesienie wolnego obszaru celnego lub o ustanowienie / zmianę / zniesienie składu wolnocłowego

00
1515
Wersja: 24.01.2013
Obowiązywał do 19.08.2020

Do czego stosuje się WOC

Wzór wniosku o utworzenie lub zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego określa załącznik do rozporządzenia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty zawierające dane aktualne w dniu jego złożenia:

 • odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców w KRS lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • dokument potwierdzający prawo do korzystania z nieruchomości, na której ma być ustanowiony wolny obszar celny lub skład wolnocłowy,
 • odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności lub użytkowania wieczystego, które przysługuje wnioskodawcy,
 • tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, na których ma być ustanowiony wolny obszar celny,
 • szczegółowy opis granic wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,
 • mapę z zaznaczeniem przebiegu granic,
 • opinię dyrektora izby celnej, właściwego miejscowo ze względu na lokalizację wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,
 • zaświadczenie o niezaleganiu wnioskodawcy z zapłatą podatków, stanowiący dochód budżetu państwa,
 • oświadczenie wnioskodawcy o niedopuszczeniu się poważnego naruszenia przepisów prawa celnego.

Do wniosku o zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego należy dołączyć:

 • odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców w KRS lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • opinię dyrektora izby celnej, właściwego ze względu na lokalizację, która zawiera: ustalenia dotyczące nadania przez osoby prowadzące działalność nowego przeznaczenia celnego towarom, uregulowania przez osoby prowadzące działalność w wolnym obszarze zobowiązań wobec organu celnego, przedstawienia organom celnym przez osoby prowadzące działalność wykazu towarów objętych procedurami celnymi, ewidencji towarowej oraz ewidencji maszyn i urządzeń.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dokumentów, które należy do niego dołączyć, oraz trybu rozpatrzenia wniosku

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF