WOC (archiwalny) Wniosek o ustanowienie / zmianę / zniesienie wolnego obszaru celnego lub o ustanowienie / zmianę / zniesienie składu wolnocłowego

Wersja: 24.01.2013 | Pobrań: 1509 | Obowiązuje do: 2020-08-19
Brak głosów

Opis: WOC (archiwalny) Wniosek o ustanowienie / zmianę / zniesienie wolnego obszaru celnego lub o ustanowienie / zmianę / zniesienie składu wolnocłowego

Wzór wniosku o utworzenie lub zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego określa załącznik do rozporządzenia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty zawierające dane aktualne w dniu jego złożenia:

 • odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców w KRS lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • dokument potwierdzający prawo do korzystania z nieruchomości, na której ma być ustanowiony wolny obszar celny lub skład wolnocłowy,
 • odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności lub użytkowania wieczystego, które przysługuje wnioskodawcy,
 • tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, na których ma być ustanowiony wolny obszar celny,
 • szczegółowy opis granic wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,
 • mapę z zaznaczeniem przebiegu granic,
 • opinię dyrektora izby celnej, właściwego miejscowo ze względu na lokalizację wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,
 • zaświadczenie o niezaleganiu wnioskodawcy z zapłatą podatków, stanowiący dochód budżetu państwa,
 • oświadczenie wnioskodawcy o niedopuszczeniu się poważnego naruszenia przepisów prawa celnego.

 

Do wniosku o zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego należy dołączyć:

 • odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców w KRS lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • opinię dyrektora izby celnej, właściwego ze względu na lokalizację, która zawiera: ustalenia dotyczące nadania przez osoby prowadzące działalność nowego przeznaczenia celnego towarom, uregulowania przez osoby prowadzące działalność w wolnym obszarze zobowiązań wobec organu celnego, przedstawienia organom celnym przez osoby prowadzące działalność wykazu towarów objętych procedurami celnymi, ewidencji towarowej oraz ewidencji maszyn i urządzeń. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dokumentów, które należy do niego dołączyć, oraz trybu rozpatrzenia wniosku

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.