Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: B-1 Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)
WoPB-G (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowę Gdańsk

WoPB-G (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowę Gdańsk

00
388
Wersja: 04.09.2013
Obowiązywał od 04.09.2013 do 19.08.2015

Do czego stosuje się WoPB-G

Wniosek o pozwolenie na budowę jest składany do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jako załącznik należy wypełnić oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz dostarczyć cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisanego przez osobę sporządzającą i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane.

Decyzje w sprawie pozwolenia na budowę wydawane są w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek będzie nie kompletny organ wzywa do uzupełnienia go. Jeżeli, decyzja w sprawie pozwolenia jest negatywna, przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W tym przypadku można wypełnić formularz: Odwołanie.
Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Decyzja o pozwolenie na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Wzór obowiązuje od 4 września 2013 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. (Dz. U. 2013.1013)

Więcej informacji można uzyskać na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewodzkiego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2010.243.1623 ze zm.).Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267)Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U.2012. 1282 ze zmianami)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF