WoPDB-Kat (uz) (archiwalny) Uzupełnienie wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę Katowice

Wersja: 26.08.2013 | Pobrań: 423 | Obowiązuje do: 2021-02-16
Brak głosów

Opis: WoPDB-Kat (uz) (archiwalny) Uzupełnienie wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę Katowice

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna lub organizacja społeczna. 

Pozwolenie na budowę może być przeniesione na nowego inwestora, jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła, czyli w sytuacji gdy nie rozpoczęto budowy przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. 

Decyzja zostaje wydana w ciągu 14 dni, maksymalnie 30, licząc od dnia dostarczenia wniosku.

Stronom przysługuje odwołanie do wojewody, które należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • pisemną zgodę strony, na rzecz której decyzja została wydana,
  • oświadczenie strony przejmującej pozwolenie o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w przedmiotowej decyzji,
  • pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne). 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., Poz. 267 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r., Poz. 1628 z późniejszymi zmianami).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.