Aktualnie obowiązujący druk

WoPDB-(m) Po (archiwalny) Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę - Urząd Miasta Poznania

Wersja: 04.09.2013 | Pobrań: 473 | Obowiązuje od: 2013-09-04 do: 2021-02-16
Brak głosów

Opis: WoPDB-(m) Po (archiwalny) Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę - Urząd Miasta Poznania

Konieczność przeniesienia pozwolenia na budowę zachodzi wyłącznie w przypadku, gdy zmiana inwestora następuje pomiędzy uzyskaniem pozwolenia na budowę a zakończeniem budowy. Przepisaniu podlega ważne pozwolenie na budowę. W przypadku wygaśnięcia pozwolenie na budowę nowy inwestor może realizować roboty budowlane dopiero, gdy uzyska pozwolenie na dokończenie robót lub nowe pozwolenie na budowę.
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat lub 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata lub 3 lata.

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Do wniosku należy załączyć oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nowego inwestora.

Więcej informacji dotyczących przeniesienia znajduje się na stronie Urzędu Miasta Poznania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2010.243.1623 ze zm.).Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267)Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o oplacie skarbowej (Dz. U.2012. 1282 ze zmianami).

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.