WoPPUO Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa

Wersja: 13.10.2015 | Pobrań: 708
Brak głosów

Opis: WoPPUO Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa mogą uzyskać osoby, które:

  • posiadają polskie obywatelstwo i chcą potwierdzić tę informację ,
  • posiadały w przeszłości polskie obywatelstwo ale je utraciły,
  • wykażą interes prawny lub ciążący na nich obowiązek uzyskania decyzji w sprawie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa. 

Dokumenty wymagane:

  • wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
  • kserokopię aktualnego dokumentu tożsamości,
  • dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku. 

Posiadanie i utratę obywatelstwa ustala wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium RP albo w przypadku cudzoziemca - konsul, właściwy dla miejsca zamieszkania. 

Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie, na co musi uzyskać zgodę Prezydenta RP. Utrata obywatelstwa następuje po upływie 30 dni od dnia wydania zgody przez Prezydenta. 

Decyzja jest wydawana w terminie miesiąca lub w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Od wydanej decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r., poz. 925).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.