WoPZa Wniosek o prolongatę zapłaty

Wersja: 01.04.2013 | Pobrań: 767
Brak głosów

Opis: WoPZa Wniosek o prolongatę zapłaty

Termin zapłaty świadczenia pieniężnego wynika ze wzajemnych ustaleń umownych między stronami transakcji. W przypadku braku ustaleń zapłata nastąpić powinna w terminie wskazanym w wezwaniu zapłaty. Od woli stron zależy, czy będą sztywno trzymały się wskazanego pierwotnie terminu zapłaty czy też zapłata nastąpi po pierwotnie ustalonym terminie. Opóźnienia w płatnościach mogą powodować naliczenie odsetek umownych lub ustawowych za zwłokę, stąd też wniosek o prolongatę zapłaty nabiera szczególnego znaczenia dla uniknięcia takiej odpowiedzialności.

Prolongata między stronami może wynikać z określonych zdarzeń umownych lub też stanowić dopełnienie pierwotnie zawartej umowy, modyfikować jej treść, na zasadzie dowolności kontrakowania. Skoro tak to należy uznać, że w braku umownych zastrzeżeń, wniosek o prolongatę zapłaty na rzecz drugiego podmiotu może być złożony w każdym czasie, zarówno przed, jak i po wystąpieniu zwłoki w płatności.

Wniosek nie ma określonej ustawowo treści, stąd najważniejsze jest wskazanie w nim prośby o przedłużenie terminu płatności oraz terminu, do którego wnioskuje się o prolongatę. Dopuszczalne oczywiście jest również wskazanie przyczyn, z powodu których płatność nie została zrealizowana terminowo. Może to pozytywnie wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Jeżeli prolongata wynika z zapisów wcześniej zawartej umowy, podatnik powinien ściśle przestrzegać umownych zasad występowania o prolongatę, np. terminów złożenia wniosku, przyczyn, z powodu których może o nią występować, okresów, na jaki prolongata może zostać udzielona.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.