WoRSNS Wniosek o rozpatrzenie sprawy pod nową sygnaturą

Wersja: 30.07.2015 | Pobrań: 587
Brak głosów

Opis: WoRSNS Wniosek o rozpatrzenie sprawy pod nową sygnaturą

Wniosek o rozpatrzenie sprawy pod nową sygnaturą wynika z zasady ekonomiki procesowej oraz braku sensu podwójnego przesyłania pozwu w tej samej sprawie, która ze względu na błędy proceduralne wnoszącego nie może uzyskać dalszego biegu. 

W razie, gdy pomimo wezwania pismo nie zostało w określonym terminie opłacone, poprawione lub uzupełnione i nie może otrzymać biegu tylko co do niektórych żądań, przewodniczący wydziału nadaje bieg pismu w części, co do której nie zachodzą przeszkody formalne. Zwrotu pozostałej części pisma dokonuje się przez doręczenie stronie odpisu zarządzenia o jego zwrocie.

Sytuacja, w której ma miejsce wniosek o rozpatrzenie sprawy pod nową sygnaturą ma miejsce w przypadku, gdy przewodniczący sądu stwierdził prawomocność zarządzenia o zwrocie pozwu, który znajduje się w aktach sprawy. Na wniosek strony, może on traktować wniesiony pierwotnie pozew pozostawiony bez rozpatrzenia jako nowy bez obowiązku ponownego przesyłania go sądowi. Wówczas przewodniczący zakreśla numer sprawy i ponowne rejestruje sprawę pod nowym numerem z datą wpływu zgodnie z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy pod nową sygnaturą.

We wniosku nie ma podstawy do zmian w samym pozwie lub jakichkolwiek modyfikacji zakresu roszczeń. Chodzi w nim wyłącznie o rozpoznanie tego samego pisma, które zostało złożone pierwotnie.  Jakiekolwiek modyfikacje, dokonywane czy to z woli strony czy też niezależnie od niej wymagają składania osobnych pism procesowych. 

Podstawa prawna:

Art. 109 rozporządzenia z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2014, po. 259)

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.