WoRWZP-ZG Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Zielona Góra

Wersja: 27.01.2022 | Pobrań: 1353 | Obowiązuje od: 2022-01-27
Brak głosów

Opis: WoRWZP-ZG Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Zielona Góra

Wniosek należy złożyć w przypadku rejestracji, czasowej rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu w Wydziale Komunikacji.
 
Wymagane dokumenty:
  • wypełniony wniosek o rejestrację według obowiązującego wzoru,
  • dowód własności pojazdu - oryginał,
  • dowód rejestracyjny pojazdu - oryginał,
  • karta pojazdu, jeśli była wydana,
  • ważna polisa OC lub potwierdzenie jej zawarcia
  • tablice rejestracyjne,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
jeżeli pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych – oryginał,
  • dowód wniesienia wymaganych opłat,
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość właściciela - w przypadku osób fizycznych albo
  • dokument potwierdzający reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.:
- wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- umowa spółki i zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- statut jednostki lub podmiotu.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137
- z późn. zm.),
2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1038),
3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie
dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r.
Nr 230, poz. 2302 - z późn. zm.),
4. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej
stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U z 2015 r., poz. 681
- z późn. zm.),
5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności
organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych
sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088),

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.