WOWAC-G Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Gdańsk

Wersja: 13.12.2016 | Pobrań: 554 | Obowiązuje od: 2016-12-13
1.7 5 | Głosów: 3
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.7 (3 głosy)

Opis: WOWAC-G Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Gdańsk

Odpis aktu stanu cywilnego może zostać wydany na wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie e-PUAP (za wyjątkiem wniosków o wydanie skróconych odpisów wielojęzycznych aktów stanu cywilnego, ponieważ przepisy nie przewidują ich wydania w formie dokumentu elektronicznego)
Wymagane dokumenty:
 • dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport)
 • wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 • dokument stwierdzający uprawnienie do otrzymania odpisu (w przypadku ubiegania się o dokument przez osobę, która posiada interes prawny)
 • prawomocne postanowienie sądu o ustanowienie opieki prawnej (w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny)
 • oryginał pełnomocnictwa (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika)
Opłata skarbowa w wysokości:
 • 22,00 zł za odpis skróconego aktu,
 • 33,00 zł za odpis zupełny aktu.
 • 17,00 zł – w przypadku złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
  Opłatę skarbową należy opłacić na rachunek bankowy:
  Urząd Miejski w Gdańsku
  80-803 Gdańsk
  ul. Nowe Ogrody 8/12
  Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
  (z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Termin i sposób załatwiania:

1.  Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (skrócony, zupełny lub skrócony wielojęzyczny) albo decyzja o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.
2.  Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Gdańsku) wydanie odpisu następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
3.  Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
4.  Jeżeli rejestracja urodzenia, małżeństwa lub zgonu miała miejsce po 1 marca 2015 r. lub akt znajduje się w bazie Systemu Rejestrów Państwowych, wydanie odpisu aktu następuje niezwłocznie (odbiór pokój 136).

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój 137 (I piętro)
biletomat litera "F"
tel. 58 323 61 37

Miejsce odbioru dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój 136 (I piętro)
biletomat litera "H"
tel. 58 323 61 36

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Gdańsku - Urząd Stanu Cywilnego
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
e-mail: usc@gdansk.gda.pl

Więcej informacji:
http://www.gdansk.pl

Podstawa prawna:

- art. 83 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.