Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: WOWAC-Kat (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Katowice
WOWAC-Kat (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Katowice

WOWAC-Kat (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Katowice

00
115
Wersja: 19.12.2012
Obowiązywał do 12.12.2016

Do czego stosuje się WOWAC-Kat

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu).

Akta stanu cywilnego sporządzane są ze względu na miejsce zdarzenia (urodzenie, małżeństwo, zgon), a nie ze względu na miejsce zamieszkania.

Odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi; treść przypisków podaje się jedynie na wniosek osoby zainteresowanej.

Odpis zupełny niezbędny jest tylko w niektórych sprawach rozpatrywanych w postępowaniu sądowym, takich jak:

  • ustalenie ojcostwa,
  • sprostowanie aktu stanu cywilnego,
  • ustalenie nieistnienia małżeństwa,
  • unieważnienie uznania,
  • unieważnienie aktu stanu cywilnego stwierdzającego zdarzenie niezgodne z prawdą lub zawierającego uchybienie zmniejszające jego moc dowodową.

W odpisie skróconym aktu stanu cywilnego podaje się jego treść, z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych.

Odpisy wydaje się na wniosek:

  • Sądu lub innego organu państwowego.
  • Osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony.
  • Wstępnego (rodzica, dziadka, babci), zstępnego (dziecka, wnuka), rodzeństwa, małżonka.
  • Przedstawiciela ustawowego.

Odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

W celu uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

https://www.sekap.pl

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264, z późn. zm.). - konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF