WOWAC-Kat Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Katowice

Wersja: 13.12.2016 | Pobrań: 1125 | Obowiązuje od: 2016-12-13
1 5 | Głosów: 6
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (6 głosów)

Opis: WOWAC-Kat Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Katowice


Z rejestru stanu cywilnego wydaje się:
     - odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
     - zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
Odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi.
Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zawiera treść aktu stanu cywilnego uwzględniającą treść wzmianek dodatkowych.
Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się na wniosek:
       - Osoby, której akt dotyczy.
       - Wstępnego (rodzica, dziadka, babci), zstępnego (dziecka, wnuka), rodzeństwa, małżonka.
       - Przedstawiciela ustawowego, opiekuna.
       - Osoby , która wykaże w tym interes prawny.
       - Sądu, prokuratury.
       - Organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny
       - Organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
W celu uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) lub zaświadczenia należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
 
Wymagane dokumenty:
- Wypełniony formularz wniosku.
- Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
- Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
- W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
- Dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy.
- Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 
Sposób dostarczania dokumentów:
Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
       - Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
       - Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
       - Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
       - W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
       - W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.
Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
 
Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy:
W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.
Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.
       - Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).
       - Podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).
       - Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).
Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie lub wyślij pocztą tradycyjną.
Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.
 
Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie:
      - Odpisu skróconego aktu stanu cywilnego: 22 PLN.
      - Odpisu skróconego wielojęzycznego aktu stanu cywilnego: 22 PLN.
      - Odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego: 33 PLN.
      - Odpis skrócony aktu stanu cywilnego wydawany z urzędu, bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu, osobie zgłaszającej to zdarzenie, nie podlega opłacie skarbowej.
      - Odpisy wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość oraz w sprawach Karty Dużej Rodziny są zwolnione z opłaty skarbowej.
      - Odpisy wydawane do m.in. świadczeń rodzinnych, socjalnych, celów szkolnych nie podlegają opłacie skarbowej.
      - Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 24 PLN.
      - Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
   - Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
   - Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 
Terminy i sposób załatwienia sprawy:
1. Jeżeli kompletny wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego zostanie złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, w którym nastąpiła rejestracja zdarzenia (urodzenie, małżeństwo, zgon) odpis, zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
2. Jeżeli kompletny wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego zostanie złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, w którym nie nastąpiła rejestracja zdarzenia (urodzenie, małżeństwo, zgon) odpis, zaświadczenie wydaje się w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
3. Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego, zaświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, wydanej w terminie 1 miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych sprawach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
4. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
       - Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
       - Poprzez pocztę tradycyjną.
       - Osobiście w siedzibie urzędu.
5. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Więcej informacji na stronie:

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z późn. zm.).
- Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.