Aktualnie obowiązujący druk

WOWAC-Po (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Poznań

Wersja: 23.12.2012 | Pobrań: 125 | Obowiązuje do: 2017-05-14
Brak głosów

Opis: WOWAC-Po (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Poznań

Wydział/Jednostka prowadząca
Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

 1. Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:
  • osoba, której akt dotyczy,
  • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy,
  • sąd i inne organy państwowe,
  • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny.
  • zgodnie z art. 32 kpa w postępowaniu, jakim jest wydanie odpisu aktu stanu cywilnego może występować pełnomocnik, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.
 2. Wymagane dokumenty:
  • pisemny wniosek zawierający dane wnioskodawcy  tj. imię i nazwisko, adres oraz ewentualnie numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt (w przypadku zamawiania odpisu aktu urodzenia - nazwisko rodowe) oraz datę zdarzenia, które akt potwierdza. We wniosku należy również wskazać cel wydania dokumentu, jeśli dokument ma być zwolniony z opłaty skarbowej. Wniosek należy podpisać.
  • osoba składająca wniosek winna wylegitymować się  dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.

Miejsce złożenia dokumentów

 1. Wnioski dotyczące odpisów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu  z lat ubiegłych należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego - Oddział Ksiąg Stanu Cywilnego-Archiwum, parter, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, tel. 61 646-33-44
 2. Wnioski dotyczące odpisów aktu urodzenia i małżeństwa z bieżącego roku należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
 3. Wniosek o odpis aktu zgonu z bieżącego roku należy składać w Oddziale Zgonów Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Woźna 15, 61-777 Poznań.
 4. Załatwianie spraw drogą korespondencyjną i elektroniczną , proszę o zapoznanie się z Załącznikiem1.

Opłaty

 1. Opłaty:
  • odpis skrócony - 22 zł
  • wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł
  • odpis zupełny - 33 zł
  • pełnomocnictwo - 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej tj. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub w sprawie, w której wnioskowany odpis nie podlega opłacie skarbowej.
 2. Opłatę należy uiszczać na rachunek Miasta Poznania.
  Wnioski krajowe: wpłata na konto nr  20 1050 1520 1000 0023 4950 2845. W przypadku składania wniosku osobiście opłatę można uiścić u inkasenta na ul. Libelta 16/20 w Kiosku "Znaczek" oraz w ajencji bankowej, a także kartą płatniczą w Oddziale Ksiąg Stanu Cywilnego-Archiwum. Opłaty skarbowej nie należy uiszczać przed złożeniem podania - dotyczy wniosków składanych osobiście.
  Wnioski przesyłane spoza granic RP: wpłata na konto nr 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845 INGBPLPW, w walucie polskiej. Przy wpłacie w obcej walucie należy uwzględnić również jej kurs, bowiem polski bank skupuje dewizy po kursie tabelarycznym danego dnia. Powstanie niedopłaty spowoduje wydłużenie załatwienia sprawy.
  Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej przekazuje informację organowi podatkowemu, co skutkuje dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Termin i sposób załatwienia
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.
W sytuacji, gdy podanie nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające. Odpis aktu stanu cywilnego przesyłany jest po jego pozytywnym zakończeniu.
Więcej informacji:
http://bip.poznan.pl

Podstawa prawna:

- Art. 5a ust. 2, art. 7 ust. 1, art.10 ust. 1, art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1264 ze zmianami),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1375),
- Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 166 poz. 1735).

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.