Aktualnie obowiązujący druk

WOWAC-Wr (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Wrocław

Wersja: 10.07.2013 | Pobrań: 103 | Obowiązuje do: 2017-05-18
Brak głosów

Opis: WOWAC-Wr (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Wrocław

Dokumenty wnioskodawcy:
Okazanie dokumentu tożsamości osoby uprawnionej  do otrzymania odpisu

Opłaty administracyjne: bez opłat

Opłata skarbowa:

  • 22 zł odpis skrócony aktu
  • 22 zł wielojęzyczny odpis skrócony aktu
  • 33 zł odpis zupełny aktu
  • 24 zł zaświadczenia

17 zł.    pełnomocnictwo

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Po okazaniu  dowodu tożsamości przez osobę uprawnioną do otrzymania dokumentu.

Po odpisy z ksiąg stanu cywilnego należy zgłosić się do Urzędu właściwego ze względu na miejsce zdarzenia. 

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego , Urząd Miasta ,  87-100   Toruń, ul. Bydgoska 5 

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Wniosek o wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego składa się osobiście w siedzibie USC lub za pośrednictwem poczty.

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej przekazuje informację organowi podatkowemu, co skutkuje dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

http://www.bip.torun.pl

Podstawa prawna:

- ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r. (t.j. Dz. U z 2011 r.- nr 212, poz. 1264)
- ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj. Dz.U z 2012 r. poz. 1282)
- Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. nr 187, poz. 130)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.10.2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2010 r. nr 208, poz. 1375)
- Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 09 września 1976 roku dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego ( Dz.U z 2004 r. nr 166, poz. 1735)

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.