WOWAC-Wr Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Wrocław

Wersja: 19.05.2017 | Pobrań: 854 | Obowiązuje od: 2017-05-19
3 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (1 głos)

Opis: WOWAC-Wr Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Wrocław

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego  lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.
We Wrocławiu jest to:
Urząd Stanu Cywilnego
Dział Wydawania Odpisów i Zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego
ul. P. Włodkowica 20
parter, pok. 2
tel. +48 71  777 91 82
faks +48 71 777 91 52
e mail: usc@um.wroc.pl

Wniosek można złożyć w następującej formie:

 •     osobiście w urzędzie stanu cywilnego
 •     drogą pocztową
 •     faksem lub e – mailem w formie skanu wniosku
 •     za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek należy opatrzyć czytelnym podpisem.

Wysokość opłaty skarbowej:

 •     odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł
 •     odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł
 •     odpis skrócony aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym – 22 zł
 •     zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
 •     pełnomocnictwo – 17 zł

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Płatności można dokonać :

 •     gotówką lub kartą płatniczą w kasach automatycznych znajdujących się na parterze Urzędu Stanu Cywilnego
 •     przelewem na konto :

    Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław
    PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy (np. odpis skrócony  aktu małżeństwa Jana Nowaka)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 •     Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w USC we Wrocławiu - wydaje się niezwłocznie.
 •     Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w innych USC przeniesione już rejestru stanu cywilnego - wydaje się niezwłocznie
 •     Odpisy aktów stanu cywilnego wymagające uprzedniego zamówienia w innym USC – wydaje się w  terminie do 10 dni roboczych.
 •     Zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - wydaje się niezwłocznie, a w przypadkach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego – do 10 dni roboczych

Wymagane wnioski i dokumenty:

 •     wniosek
 •     dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy
 •     oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 •     oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk (skan wydruku)  przelewu bankowego.

http://bip.um.wroc.pl

 

Podstawa prawna:

- ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r. (t.j. Dz. U z 2011 r.- nr 212, poz. 1264)
- ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj. Dz.U z 2012 r. poz. 1282)
- Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. nr 187, poz. 130)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.10.2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2010 r. nr 208, poz. 1375)
- Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 09 września 1976 roku dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego ( Dz.U z 2004 r. nr 166, poz. 1735)

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.