WoWDR-Ł Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu lub znaku legalizacyjnego Łódź

Wersja: 07.07.2022 | Pobrań: 701
Brak głosów

Opis: WoWDR-Ł Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu lub znaku legalizacyjnego Łódź

Dokumenty:
Wniosek o wymianę dokumentów komunikacyjnych
Załączniki:
  • dowód rejestracyjny lub oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania o utracie dowodu rejestracyjnego,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana lub oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania o utracie karty pojazdu,
  • zaświadczenie policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic /tablicy/ rejestracyjnych,
  • tablice rejestracyjne - w przypadku zniszczenia tablic, wydania wtórnika znaku/znaków legalizacyjnych,
  • dowód osobisty /dotyczy osób fizycznych/ lub wypis z rejestru sądowego i nr REGON /dotyczy osób prawnych/,
  • dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu.
W przypadku działania przez pełnomocnika, osoba upoważniona powinna przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2021.735 t.j. ze zm.)
2. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 j.t. z późn. zm.)
3. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2021.854 t.j.)
4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 t.j.)
5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 j.t. zm.)
6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2019.2130 j.t. ze zm.)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.