WoWTN-T Wniosek o wydanie wtórnika nalepki/tablic rejestracyjnych Toruń

WoWTN-T Wniosek o wydanie wtórnika nalepki/tablic rejestracyjnych Toruń

00
461
Wersja: 27.08.2013

Do czego stosuje się WoWTN-T

W przypadku utraty lub uszkodzenia nalepki kontrolnej wydaje się jej wtórnik na pisemny wniosek po:

  • złożeniu przez właściciela pojazdu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
  • przedstawieniu OC

W przypadku utraty lub zniszczenia znaku legalizacyjnego wydaje się nowy znak legalizacyjny po złożeniu wniosku oraz:

  • przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana oraz tablic rejestracyjnych
  • złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
  • przedłożeniu posiadanych tablic rejestracyjnych do ponownej legalizacji
  • przedstawieniu OC

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

Informacje dodatkowe
Jeżeli za właściciela pojazdu sprawę załatwia inna osoba powinna mieć upoważnienie pisemne wraz z dowodem osobistym właściciela, lub upoważnienie notarialne (w tym przypadku nie wymaga się dowodu osobistego właściciela (dotyczy osób fizycznych))

Jeżeli natomiast właścicielem pojazdu jest osoba prawna to sprawę załatwia osoba(y) upoważniona do reprezentowania tej osoby prawnej na podstawie dokumentów danej osoby prawnej (np. KRS-u) lub inna osoba pisemnie przez nią upoważniona.

http://www.bip.powiattorunski.pl

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012r.,poz. 1137 z późn. zm.) - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2012 poz. 1282 z późn. zm.) - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013r. poz. 267 z późn. zm.) - rozporządzenie Ministra infrastruktury z 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. nr 2007 nr 186 poz. 1322 z późn. zm.) - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 września 2003r.w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzór dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2007 nr 137 poz. 968 z późn. zm.) - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. 2013r., poz. 617)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF