WoWW-Kat Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice

Wersja: 05.08.2013 | Pobrań: 674
Brak głosów

Opis: WoWW-Kat Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice

Każdy ma prawo wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego gminy (miasta) oraz otrzymania z niego wypisów i wyrysów. W celu otrzymania wypisów i/lub wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz wniosku.
  • Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku przygotowywany jest wypis i/lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta). Wypis i/lub wyrys wydawany jest Wnioskodawcy po przedłożeniu dowodu dokonania ewentualnej dopłaty. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP. Poprzez pocztę tradycyjną. Osobiście w siedzibie urzędu. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz.199).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.