WoWW-Wr Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrocław

Wersja: 30.07.2013 | Pobrań: 442
Brak głosów

Opis: WoWW-Wr Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrocław

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa

Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8: 

- przyjmowanie wniosków i podań - sala 1b stanowisko 3 i 4, 

- wydawanie dokumentów - sala 1c stanowisko 5 i 6.

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Każdy ma prawo wglądu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Godziny przyjmowania klientów:

przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:15.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami wymienionymi na  formularzu Z1 - do pobrania poniżej lub w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8.

Uwagi:

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz informacje o uchwałach Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego umieszczone są w BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Informacja na temat ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oraz planów zagospodarowania przestrzennego będących w trakcie opracowania – w Biurze Rozwoju Wrocławia.

Informacje o adresie geodezyjnym terenu można uzyskać w Zarządzie Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu przy al. M. Kromera 44.

Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać Zarządzie Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu przy al. M. Kromera 44.

Nie wydaje się  wypisów i wyrysów z  planów, które straciły ważność. Można wystąpić z wnioskiem o udostępnienie planu oraz wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów (formularz Z23)  lub o wydanie zaświadczenia o ustaleniach nie obowiązującego planu (formularz Z24).

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Sprawdzenie czy na danym obszarze obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego - na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia lub w Informacji Wydziału w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8 pok. 10 i 11.

Wpłata należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej zależna jest od ilości stron formatu A4 wchodzących w skład wypisu i wyrysu.  Do wniosku  o wypis i wyrys należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej minimum  70 zł.

Opłata ostatecznie obliczona przy odbiorze nie może przekroczyć 250 zł.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek złożony z kompletem danych załatwiany jest średnio w ciągu 2 tygodni, maksymalnie - w ciągu 1 miesiąca.

http://bip.um.wroc.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., Poz. 647 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., Poz. 1282 z późniejszymi zmianami).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.