WoZDPB-K Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Kielce

Wersja: 28.08.2013 | Pobrań: 408
Brak głosów

Opis: WoZDPB-K Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Kielce

Wymagane dokumenty

- cztery egzemplarze projektu budowlanego zamiennego (lub cztery komplety rysunków zamiennych) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi w tym informacji BIOZ, jeżeli zmiany w projekcie mają wpływ na pierwotną informację BIOZ, oraz zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzającymi wpis projektanta(ów) i sprawdzającego(ych) na listę członków tej izby aktualne na dzień opracowania i sprawdzania projektu zamiennego;

Sposób realizacji
Wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty skarbowe
Za zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę -50% stawki określonej od pozwolenia na budowę.
Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

http://www.bip.kielce.eu

Podstawa prawna:

- Art. 36a ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
- Ustawa z dnia 16.11. 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z póżn. zm.).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.