WoZDPB-L Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Lublin

WoZDPB-L Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Lublin

00
401
Wersja: 28.01.2013

Do czego stosuje się WoZDPB-L

Wniosek o zmianie pozwolenia na budowę składa inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę. 

Wymagane dokumenty:

  • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • projekt budowlany w 4 egzemplarzach.

Od decyzji przysługuje prawo odwołania się do wojewody w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego jest dopuszczalne, jeśli dotyczy:

  • zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
  • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości lub liczby kondygnacji,
  • zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
  • zmiany sposobu użytkowania projektu budowlanego, 
  • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi. 

Decyzja o pozwoleniu na budowę nie może być zmieniona, jeśli wygasła. 

Dzieje się tak w sytuacji, gdy inwestor nie rozpocznie budowy przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Podstawa prawna

- Art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - Art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628 ze zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF