WoZDPB-Po Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Poznań

Wersja: 30.07.2013 | Pobrań: 397
Brak głosów

Opis: WoZDPB-Po Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Poznań

Z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę może wystąpić inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę.

Do wniosku nalezy dołączyć:

  • ostateczna decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • projekt budowlany w 4 egzemplarzach.

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego i zmianie pozwolenia na budowę, z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego.

Opłata skarbowa od decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wynosi 47 zł.

Opłata skarbowa od decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - przy zmianie parametrów technicznych obiektu budowlanego - jest zróżnicowana w zależności od rodzaju inwestycji. Szczegółowy wykaz opłat zawiera załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Tryb odwoławczy

Od decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę, stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Inne informacje

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę należy uznać za istotne, jeżeli dotyczy:

- zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

- charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

- zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

- zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

- ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

Decyzja o pozwolenie na budowę nie może być zmieniona, jeżeli wygasła.

Decyzja wygasa, jeżeli inwestor nie rozpoczął budowy przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

http://bip.poznan.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2010.243.1623 ze zm.).Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o oplacie skarbowej (Dz. U.2012. 1282 ze zmianami).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.