WoZNPZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

Wersja: 22.06.2021 | Pobrań: 23055 | Obowiązuje od: 2021-06-22
Brak głosów

Opis: WoZNPZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

Każdy podatnik, zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prowadząca działalność gospodarczą oraz inne podmioty prawne mają prawo ubiegać się o wydanie przez organ podatkowy zaświadczenia potwierdzającego wysokości zaległości podatkowych sprzedającego przedsiębiorstwo. Dokument ten umożliwia zabezpieczenie nabywcy przed konsekwencjami wynikającymi z nabycia przedsiębiorstwa, w tym również jego zaległości podatkowych - za wyjątkiem tych, które zostały pisemnie potwierdzone przez Urząd Skarbowy we wspomnianym zaświadczeniu.

Zaświadczenie wydawane jest na wniosek zbywającego lub na wniosek nabywcy, ale wymaga zgody zbywającego. Gdy wnioskuje nabywca, wraz z pismem należy dołączyć pisemną zgodę zbywającego na wydanie nabywającemu zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywcy. Jest to czynność odpłatna.

Dokument poświadcza organ podatkowy (organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zbywcy) i określa wysokość zaległości podatkowych zbywcy na dzień wydania zaświadczenia. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. 

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2017 poz. 201).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.