WoZTR Wniosek o zmianę tablic rejestracyjnych Kraków

Wersja: 13.06.2022 | Pobrań: 575 | Obowiązuje od: 2021-12-01
Brak głosów

Opis: WoZTR Wniosek o zmianę tablic rejestracyjnych Kraków

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
I. Wniosek (dostępny tutaj) o zmianę tablic rejestracyjnych - druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.
II. Załączniki do wniosku:
1) Dotychczasowy dowód rejestracyjny,
2) Tablice/ -ca rejestracyjne w przypadku zniszczenia,
3) oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego)w przypadku zagubienia tablic,
4) Zaświadczenia z Policji potwierdzające fakt zgłoszenia kradzieży, w przypadku kradzieży tablic,
5) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
6) Dokument określający tożsamość:
a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
b) przedstawiciela.
7) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.
8) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.
W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.
9) Potwierdzenie wniesienia opłat.
10) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.
Opłaty
1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
2) Opłata za wydanie:
a) tablic rejestracyjnych samochodowych 80 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
b) tablic motocyklowych 40 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
c) tablic przyczepy 40 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
d) tablic motorowerowych 30 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
e) dowodu rejestracyjnego 54 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
f) pozwolenia czasowego 18,50 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
g) kompletu nalepek legalizacyjnych – 12,50 zł
h) nalepki kontrolnej 18,50 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna).
3) Wpłat można dokonywać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu.
4) Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku.
5) Dowód wpłaty z tytułu opłat związanych z rejestracją pojazdu musi zawierać: numer VIN/nadwozia i numer rejestracyjny pojazdu.
NUMERY KONT:
Opłata skarbowa:
04 1240 2092 9462 3005 0000 0000
Opłaty związane z rejestracją pojazdu oraz opłata ewidencyjna:
33 1240 4650 1111 0010 2934 3783
Forma załatwienia
1) Wydanie decyzji o rejestracji czasowej pojazdu, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych.
2) Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu, wydanie dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu.
Termin załatwienia
1) Niezwłocznie na stanowisku obsługi lub po pozostawieniu dokumentów w umówionym terminie, klient otrzymuje pozwolenie czasowe (ważne 30 dni) i tablice rejestracyjne. Dowód rejestracyjny wydawany jest po wyprodukowaniu i przesłaniu go przez producenta do UMK.
2) W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór dowodu rejestracyjnego może wynieść 44 dni.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98 poz.602 wybierz tekst ujednolicony) wraz z przepisami wykonawczymi.

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.