WU Wypowiedzenie umowy (wzór uniwersalny)

Wersja: 17.05.2013 | Pobrań: 17351
2.7 5 | Głosów: 26
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.7 (26 głosów)

Opis: WU Wypowiedzenie umowy (wzór uniwersalny)

Rozwiązanie umowy może odbywać się w sposób przewidziany jej warunkami lub poprzez niewykonanie jej warunków. Strony mają prawo przewidzieć, że umowa zawarta zarówno na czas oznaczony, jak i nieoznaczony, może zostać rozwiązana z zachowaniem określonego okresu wypowiedzenia lub bez zachowania takiego okresu. Niezależnie od tego, która z form przewidziano w umowie, strona powinna, szczególnie w przypadku umów pisemnych, złożyć drugiej stronie, wypowiedzenie na piśmie. Taki obowiązek wynika z obowiązku wprowadzania zmian w formie, jaka został przyjęta w umowie pierwotnej, tzn. jeżeli została zachowana forma pisemna, to również zmiany i rozwiązanie umowy nastąpić powinno w formie pisemnej.

Wypowiedzenie umowy stanowi zakończenie jej obowiązywania przed zakończeniem pierwotnego okresu obowiązywania. Strony mają zatem prawo przewidzieć w jej treści prawo do kary umownej, pełniącej rolę odszkodowawczą.

Brak zapisów o wypowiedzenia w treści umowy powoduje, że prawo takie może wynikać z zapisów prawa powszechnego. W takim przypadku prawo do okresu wypowiedzenia może zależeć od rodzaju umowy, jaką strony zawarły.  

Wypowiedzenie stanowi jednostronne oświadczenie kontraktującego o rozwiązaniu umowy. Odróżnić należy wypowiedzenie od odstąpienia od umowy. Można zastrzec w umowie również, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.

Podstawa prawna:

Art. 77 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.