Aktualnie obowiązujący druk

WUW (archiwalny) Wniosek o urlop wychowawczy

Wersja: 18.04.2013 | Pobrań: 1315 | Obowiązuje od: 2004-01-01 do: 2013-09-30
Brak głosów

Opis: WUW (archiwalny) Wniosek o urlop wychowawczy

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mają prawo do uzyskania urlopu wychowawczego do czasu ukończenia przez dziecko piątego roku życia w łącznym wymiarze do 36 miesięcy. O udzielenie urlopu wychowawczego, w całości lub części może się ubiegać zarówno matka jak i ojciec dziecka lub opiekunowie prawni dziecka. Ważny jest fakt, że urlopu wychowawczego udziela się niezależnie od wymiaru czasu pracy pracownika i można go wykorzystać w kilku częściach (maksymalnie do pięciu).

Chcąc skorzystać z urlopu wychowawczego należy dwa tygodnie wcześniej złożyć wniosek o w/w urlop u swojego pracodawcy. Do wniosku należy również dołączyć oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna prawnego o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Jeżeli natomiast zamiarem rodziców lub opiekunów jest jednoczesne korzystanie z tego urlopu wówczas należy do wniosku o urlop dołączyć oświadczenie drugiego rodzica/opiekuna o okresie, w którym zamierza on korzystać z urlopu wychowawczego. 

Nowa ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks Pracy i nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego precyzuje bardziej szczegółowo jak powinien wyglądać wniosek o urlop wychowawczy i jakie oświadczenia lub dokumenty powinno się do niego dołączyć.

Dlatego opracowany został przez nas nowy wzór wniosku o urlop wychowawczy i załączanych do niego oświadczeń.

Podstawa prawna:

- Art. 186 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U.z 1998 r. Nr 21 poz. 94, z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. Nr 230 poz. 2291)

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.