WUWZ-Ł (archiwalny) Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/decyzji o warunkach zabudowy Łódź

Wersja: 30.07.2013 | Pobrań: 659 | Obowiązuje od: 2013-07-30 do: 2022-12-04
Brak głosów

Opis: WUWZ-Ł (archiwalny) Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/decyzji o warunkach zabudowy Łódź

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:

 1. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (2 egzemplarze), obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja ma oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000 wraz z kołnierzem nie mniejszym niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustaleniu warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów.
 2. Charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  • w zależności od potrzeb należy dołączyć:
   • umowę (promesę lub warunki techniczne) gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w wodę i odbiór ścieków - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
   • umowę (promesę lub warunki techniczne) gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w energię elektryczną – Łódzki Zakład Energetyczny S.A.,
   • umowę (promesę lub warunki techniczne) gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w gaz – Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,
   • umowę (promesę lub warunki techniczne) gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w ciepło – Dalia Łódź S.A.
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej, w tym m.in.:
   • określenie zasad obsługi komunikacyjnej projektowanej inwestycji /istniejące, projektowane zjazdy, parkingi/ oraz określenie dostępu do drogi publicznej,
   • w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego, wniosek powinien zawierać określenie powierzchni sprzedaży;
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko:
   • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).
  • W przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
   • docelową rzędną składowiska odpadów,
   • roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
   • sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
   • sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

Ponadto do wniosku należy załączyć:

 • dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej;
 • w przypadku gdy wnioskodawca ustanawia działającego w jego imieniu pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis;
 • w przypadku gdy wniosek składa osoba prawna – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku braku kompletu dokumentów załączonych do wniosku, organ wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków w podanym terminie, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

W związku z prowadzonym postępowaniem mającym na celu wydanie decyzji o warunkach zabudowy, inwestor może być zobowiązany do dostarczenia innych niezbędnych informacji i danych.

Opłaty za:
decyzję o warunkach zabudowy – 107 zł,

przeniesienie decyzji – 56 zł,

pełnomocnictwo – 17 zł,

Termin załatwienia sprawy:
Decyzje wydane są niezwłocznie po uzyskaniu uzgodnień (w zależności od przedmiotu i zakresu wniosku), określonych w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym m.in. z wojewódzkim konserwatorem zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o warunkach zabudowy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, zgodnie z pouczeniem zawartym w wydanej decyzji.

Wydział prowadzący sprawę:
Wydział Urbanistyki i Architektury 

Oddziały Urbanistyki I-V ul. Piotrkowska 110 (wejście z pasażu Schillera) 

Miejsce składania wniosków - parter, kancelaria pokój 046, 

tel. (042) 638-47-49, 

godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00.

http://bip.uml.lodz.pl

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami) oraz art. 52 i art. 64 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588),
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.