WUWZ-L Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Lublin

Wersja: 05.08.2013 | Pobrań: 466
Brak głosów

Opis: WUWZ-L Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Lublin

Wymagane załączniki

 • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000,
 • charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
 • wypisy z rejestrów gruntów nieruchomości objętej (objętych) inwestycją oraz działek do niej (nich) przyległych,
 • kopia mapy ewidencyjnej,
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (pełnomocnictwo),
 • prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko),
 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej,
 • w przypadku zabudowy zagrodowej:
  • oświadczenie potwierdzone przez Wójta (Prezydenta) o osobistym prowadzeniu przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego, w którego skład wchodzi działka wymieniona we wniosku,
  • dokumenty i oświadczenia, z których wynika wielkość gospodarstwa rolnego wnioskodawcy,
  • dowody potwierdzające charakter planowanej inwestycji: kwalifikacje rolnicze wnioskodawcy, rodzaj produkcji rolnej, zamieszkanie w gminie, w której położone jest gospodarstwo i inne (np. ubezpieczenie w KRUS, podatek rolny, dopłaty unijne itp.).

Dokumenty do wglądu
Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość - przy odbiorze dokumentacji.
Wymagane opłaty

 • opłata skarbowa wynosi 107 zł,
 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Sposób i miejsce odbioru dokumentów

 • osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo (opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł):
  Wydział Architektury i Budownictwa
  ul. Wieniawska 14
  20-071 Lublin
  tel. 81 466 2250.
  Godziny przyjęć interesantów:
  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30,
 • za pośrednictwem poczty na adres podany przez wnioskodawcę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Informacje dodatkowe
W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku urząd wezwie wnioskodawcę w trybie art. 64 § 2 Kpa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Kopia mapy zasadniczej winna obejmować teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar wokół, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy nie mniejszej jednak niż 50 m.
Kopię mapy złożoną z kilku części należy dołączyć sklejoną w jeden arkusz.
W przypadku planowanej budowy obiektu handlowego wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać określenie powierzchni sprzedaży.
Zwolnione od opłat są sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego oraz jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego. W pozostałych przypadkach opłatę skarbową należy wnieść w momencie składania wniosku - zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej i załącznikiem do niej (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).
http://bip.lublin.eu

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.