WUWZ-Po Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Poznań

Wersja: 19.09.2020 | Pobrań: 803
Brak głosów

Opis: WUWZ-Po Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Poznań

Wniosek powinien zawierać:

1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (w 2 egzemplarzach),

2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:

  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  •  określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,

3. w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:

  • docelową rzędną składowiska odpadów,
  • roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów, - sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego,

4. ewentualnie inne.

Miejsce złożenia dokumentów

Szczegółowe informacje na stronie głównej Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Zgodnie z pismem okólnym nr 11/2020 Sekretarza Miasta Poznania z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad postępowania z dokumentacją wpływającą do Urzędu, obsługą klienta Urzędu oraz stosowanych środków ochrony w Urzędzie Miasta Poznania w związku ze zwalczaniem epidemii wywołanej chorobą COVID-19 dokumentacja wpływająca do Urzędu w postaci tradycyjnej (papierowej) doręczana przez klientów poddawana jest obowiązkowej co najmniej 24-godzinnej kwarantannie.

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku, a dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej - u inkasenta lub przy użyciu karty płatniczej bezpośrednio w Kancelarii Wydziału Urbanistyki i Architektury albo na rachunek bankowy - Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa COVID-19, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, począwszy od dnia 16.03.2020r. do odwołania WSTRZYMANA JEST MOŻLIWOŚĆ OSOBISTEGO ZAŁATWIANIA SPRAW W URZĘDZIE oraz w WYDZIALE URBANISTYKI I ARCHITEKTURY. W związku z tym zmienia się tryb pracy Wydziału.

PROSIMY O ZAŁATWIANIE SPRAW WYŁĄCZNIE W FORMIE KORESPONDECYJNEJ TRADYCYJNEJ LUB ELEKTRONICZNEJ:

Szczegółowe informacje na stronie głównej Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Decyzje w Wydziale Urbanistyki i Architektury wydawane są w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.

Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 j.t.)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 j.t.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.poz.256 j.t.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 j.t.)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.