Aktualnie obowiązujący druk

WUWZ-W (archiwalny) Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Warszawa

Wersja: 07.08.2013 | Pobrań: 1165 | Obowiązuje do: 2013-09-30
Brak głosów

Opis: WUWZ-W (archiwalny) Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Warszawa

Wniosek należy wypełnić, nie pomijając żadnej z rubryk.
Do wniosku należy dołączyć informacje obejmujące:
 • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000;
 • charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
 • upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w Twoim imieniu, jeśli nie składasz wniosku osobiście.

Dla inwestycji, które wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (określa je Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska lub w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (inwestycje pow. 15 tys. m2, o wysokości pow. 30 m i inne, zgodnie z kompetencjami) lub Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy, w której planowana jest inwestycja (dla pozostałych inwestycji). Zależnie od tego na odpowiednie konto bankowe urzędu miasta lub właściwej Dzielnicydokonaj opłaty skarbowej za decyzję i ewentualne pełnomocnictwo.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć  w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy, w której planowana jest inwestycja.

W przypadku gdy wniosek będzie niekompletny, organ, do którego go złożono, wezwie do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli dokumenty nie zostaną uzupełnione we wskazanym terminie, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i trzeba będzie złożyć nowy wniosek.

Organ zawiadomi składającego i  inne podmioty, którym przysługuje przymiot strony, o prowadzonym postępowaniu.

Po zakończeniu postępowania dowodowego zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie. Decyzję można odebrać osobiście.

Na pisemny wniosek można otrzymać potwierdzenie ostateczności decyzji na swoim egzemplarzu decyzji.

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku dołączonym do Karty Informacyjnej (formularz stanowi załącznik do karty informacyjnej).
 2. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (podmioty prawne) wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku
 3. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 4. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.

Do wniosku należy dołączać oryginały lub odpisy dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, z zastrzeżeniem art. 76a § 1 k.p.a tj. jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub innego organu państwowego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

Opłata skarbowa:

a. 17 zł - za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika,
b. 107 zł - za wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
c. 56 zł - za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu.
Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy lub u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.
Dla spraw załatwianych w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Realizacji Urbanistycznej właściwy jest nr konta i kasa dla Urzędu Dzielnicy Śródmieście.
Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic.
 
Miejsce złożenia i odbioru:
 1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy (plac Defilad 1, PKiN) Dotyczy następujących inwestycji (z wyłączeniem będących w kompetencji Wojewody):
  • stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2,
  • o wysokości powyżej 30 m,
  • przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych.
  • naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
  • wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy,
  • dotyczących dróg powiatowych.
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy dla pozostałych inwestycji nie będących w kompetencji Wydziału Realizacji Urbanistycznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego i Wojewody.

Jednostka odpowiedzialna:

 1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy Wydział Realizacji Urbanistycznej lub
 2. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia organowi właściwemu w sprawie kompletnego wniosku wraz z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Więcej informacji:

http://www.um.warszawa.pl

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267).
2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.).
3.Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn.zm.).
4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej -(t.j.: Dz.U z 2012 r. poz. 1282 z późn.zm.)
5.Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 r., nr 106 poz. 675 z późn. zm.).
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z późn.zm.).
7.Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn.zm.).
8.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz.260 z późn.zm.)
9.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 164, poz.1588).
10.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003 r. nr 164, poz. 1589).
11.Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. Nr XLVI/1422/2008 w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 z późn. zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.