Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: EGiB Wniosek o wydanie: wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
WWWEGB-Po (archiwalny) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków Poznań

WWWEGB-Po (archiwalny) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków Poznań

00
264
Wersja: 02.08.2013
Obowiązywał do 11.07.2014

Do czego stosuje się WWWEGB-Po

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/ wyrysu w treści zgodny z formularzem EGiB stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 poz. 917).
  • Wniosek o udostępnienie mapy ewidencyjnej w treści zgodny z formularzem P i P3 stanowiącymi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 poz. 917).
  • W przypadku osób prawnych aktualny odpis z KRS.
  • W przypadku wniosku o  wydanie dokumentów opatrzonych klauzulą „Dokument jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” dla nieruchomości, dla której nie została założona elektroniczna księga wieczysta, niezbędne jest załączenie do wniosku aktualnego odpisu księgi wieczystej lub zaświadczenia z księgi zamkniętej dawnej.

Uwagi:

Wydawanie dokumentów zawierających dane osobowe podlega ograniczeniom na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.). Uzyskanie dokumentu zawierającego dane osobowe przez podmioty nie będące właścicielem/wieczystym użytkownikiem nieruchomości wymaga wykazania interesu prawnego poprzez wskazanie przepisu prawa materialnego upoważniającego wnioskodawcę do uzyskania lub zobowiązującego organ do wydania żądanego dokumentu. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowy poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Wyciągi z wykazu zmian gruntowych mogą być wykonywane przez geodetów uprawnionych w zakresie 2, tylko i wyłącznie w ramach pracy geodezyjnej. Wyciągi z wykazu zmian gruntowych nie zawierają klauzuli, że służą do wpisu w księdze wieczystej.

Termin realizacji:

Termin realizacji (liczony od dnia uiszczenai opłaty) zależy od ilości i rodzaju wydawanych dokumentów:

  • Wypis z rejestru gruntów, rejestru/kartoteki budynków i lokali: do 10 sztuk do 3 dni roboczych.
  • Wypis z rejestru gruntów, rejestru/kartoteki budynków i lokali: powyżej 10 sztuk – do 5 dni roboczych.
  • Mapa ewidencyjna: format A4 na miejscu, większe formaty do 10 dni roboczych.
  • Wyrys z mapy ewidencyjnej z klauzulą wpisu do ksiąg wieczystych:  do 10 dni roboczych.
  • Wypis i wyrys: do 10 dni roboczych.
  • Wypis z rejestru gruntów o niepełnej treści: na miejscu.

http://www.podgik-poznan.pl

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) - Rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 ze zm) - Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF