Aktualnie obowiązujący druk

WWWEGB-Po (archiwalny) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków Poznań

Wersja: 02.08.2013 | Pobrań: 258 | Obowiązuje do: 2014-07-11
Brak głosów

Opis: WWWEGB-Po (archiwalny) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków Poznań

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/ wyrysu w treści zgodny z formularzem EGiB stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 poz. 917).
  • Wniosek o udostępnienie mapy ewidencyjnej w treści zgodny z formularzem P i P3 stanowiącymi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 poz. 917).
  • W przypadku osób prawnych aktualny odpis z KRS.
  • W przypadku wniosku o  wydanie dokumentów opatrzonych klauzulą „Dokument jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” dla nieruchomości, dla której nie została założona elektroniczna księga wieczysta, niezbędne jest załączenie do wniosku aktualnego odpisu księgi wieczystej lub zaświadczenia z księgi zamkniętej dawnej.

Uwagi:

Wydawanie dokumentów zawierających dane osobowe podlega ograniczeniom na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.). Uzyskanie dokumentu zawierającego dane osobowe przez podmioty nie będące właścicielem/wieczystym użytkownikiem nieruchomości wymaga wykazania interesu prawnego poprzez wskazanie przepisu prawa materialnego upoważniającego wnioskodawcę do uzyskania lub zobowiązującego organ do wydania żądanego dokumentu. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowy poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Wyciągi z wykazu zmian gruntowych mogą być wykonywane przez geodetów uprawnionych w zakresie 2, tylko i wyłącznie w ramach pracy geodezyjnej. Wyciągi z wykazu zmian gruntowych nie zawierają klauzuli, że służą do wpisu w księdze wieczystej.

Termin realizacji:

Termin realizacji (liczony od dnia uiszczenai opłaty) zależy od ilości i rodzaju wydawanych dokumentów:

  • Wypis z rejestru gruntów, rejestru/kartoteki budynków i lokali: do 10 sztuk – do 3 dni roboczych.
  • Wypis z rejestru gruntów, rejestru/kartoteki budynków i lokali: powyżej 10 sztuk – do 5 dni roboczych.
  • Mapa ewidencyjna: format A4 na miejscu, większe formaty do 10 dni roboczych.
  • Wyrys z mapy ewidencyjnej z klauzulą wpisu do ksiąg wieczystych:  do 10 dni roboczych.
  • Wypis i wyrys: do 10 dni roboczych.
  • Wypis z rejestru gruntów o niepełnej treści: na miejscu.

http://www.podgik-poznan.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
- Rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 ze zm)
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.