WZDR-Rz (a) Wniosek o zmianę adresu w dowodzie rejestracyjnym Rzeszów

Wersja: 26.08.2013 | Pobrań: 486
Brak głosów

Opis: WZDR-Rz (a) Wniosek o zmianę adresu w dowodzie rejestracyjnym Rzeszów

Rejestracji pojazdu dokonuje właściciel pojazdu z dokumentem tożsamości lub osoba upoważniona pisemnym upoważnieniem przez właściciela pojazdu. W przypadku firm - na podstawie upoważnienia podpisanego przez właściciela firmy, lub osobę zarządzającą. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec, wymagane jest przedłożenie paszportu oraz wizy pobytowej i potwierdzenia czasowego pobytu lub karty czasowego pobytu lub potwierdzenia czasowego zameldowania cudzoziemca.

1. Przy pierwszej rejestracji nowego pojazdu zakupionego w kraju wymaga się:

   a) fakturę VAT potwierdzającą nabycie pojazdu lub rachunek w oryginale,

   b) świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane  i informacje o pojeździe  niezbędne 

do rejestracji i ewidencji pojazdu,  dopuszczenia jednostkowego  pojazdu,  decyzji  o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane,

  c) kartę pojazdu,

  d) zaświadczenie o zapewnieniu sieci recyklingowej lub adnotację na fakturze,

  e) zaświadczenie o uiszczeniu podatku akcyzowego lub braku obowiązku opłaty podatku akcyzowego w przypadku pojazdów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, bądz adnotację na fakturze.

2. Przy przerejestrowaniu:

  a) dowód własności (np. umowa kupna – sprzedaży, darowizny, faktura VAT, rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego po postępowaniu spadkowym),

   b) dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym, lub zaświadczenie o  badaniu technicznym (w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego - zaświadczenie o jego zagubieniu),

   c) kartę pojazdu, jeżeli była wydana, (w przypadku zagubienia karty pojazdy zaświadczenie z urzędu w którym była ostatnia rejestracja)

  d) tablice rejestracyjne.

Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeżeli pojazd zakupiono po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także w przypadku zakupu pojazdu od Policji lub Sił Zbrojnych, Agencji Bezpieczeństwa Wywiadu, Agencji Wywiadu i Straży Granicznej (Adnotacja na dokumencie zakupu – Sprzedane bez tablic, dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu)

3. Przy pierwszej rejestracji pojazdu zakupionego za granicą w krajach Unii:

   a) dowód własności pojazdu (umowa kupna lub faktura zakupu w oryginale),

   b) dowód rejestracyjny (jeśli składa się z kilku części należy je również przedstawić do rejestracji), w przypadku samochodów sprowadzonych z Włoch wymagany jest również certyfikat własności,

  c) tłumaczenia dokumentów sporządzone przez tłumacza przysięgłego danego języka lub właściwego konsula,

  d) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – nie dotyczy samochodów ciężarowych oraz motocykli, 

  e) zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy potwierdzające:

     - uiszczenie podatku od towarów i usług, lub

     - brak obowiązku opłaty podatku od towarów i usług,

  f) zaświadczenie o pozytywnym wyniku pierwszego w Polsce badania technicznego wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu, w przypadku pojazdu uszkodzonego lub powypadkowego – badanie dodatkowe pokolizyjne.

Więcej informacji:

http://bip.erzeszow.pl

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.