WZIN-Gorz (Zal) Załącznik do wniosku o zmianę imienia lub nazwiska Gorzów Wielkopolski

Wersja: 29.08.2013 | Pobrań: 438
Brak głosów

Opis: WZIN-Gorz (Zal) Załącznik do wniosku o zmianę imienia lub nazwiska Gorzów Wielkopolski

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem. 

2. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy. 

3. Jeżeli wnioskodawca pozostaje bądź pozostawał w związku małżeńskim – odpis zupełny aktu małżeństwa. 

4. Odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci. 

5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. 

6. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

7. Jeżeli dokument tożsamości nie zawiera numeru PESEL, wnioskodawca przedstawia również

powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

Sposób załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku następuje osobiście w USC w Gorzowie Wlkp. lub korespondencyjnie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Miejsce składania, odbioru dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 4, tel. 095 7355 824 

 pokój nr 2, tel. 095 7355 826 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego , ul. Kazimierza Wielkiego 1 66-400 Gorzów Wlkp. 

Opłaty:

37 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji. 

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.: 

56 8363 0004 0000 3968 2000 0770 

lub bezpośrednio w kasie znajdującej się w USC w Gorzowie Wlkp. (czynna w godzinach pracy urzędu) 

Termin załatwienia sprawy:

14 dni do 1 miesiąca 

Tryby odwoławcze:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC Gorzowa Wlkp., przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Uwagi:

1. O zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka występują obydwoje rodzice, chyba, że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje (należy przedstawić akt zgonu rodzica) lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić

prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami dotyczące zmiany imienia dziecku, każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu. 

2. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda, wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC. 

3. Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona 

4. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców, wyrażonej osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC. W razie braku porozumienia między rodzicami, każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu. 

5. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany: 

a. imienia lub nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka, 

b. na imię lub nazwisko używane, 

c. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione, 

d. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada. 

6. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianęnazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków 

rodziny o takim nazwisku (należy udokumentować aktami stanu cywilnego) lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem. 

7. Zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. 

8. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście do Kierownika USC (lub jego Zastępcy) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca do Kierownika USC (lub jego zastępcy) właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu wnioskodawcy. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej, w sprawach zmiany imienia lub nazwiska rozstrzyga Kierownik USC m.st. Warszawy lub jego zastępca. 

9. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP. 

10. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o przywróceniu nazwiska osobie, której bezprawnie je zmieniono oraz jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.

11. W przypadku zmiany nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, do wniosku o zmianę należy załączyć odpis zupełny aktu małżeństwa, chyba że małżeństwo zawierane było w USC w Gorzowie Wlkp.

http://www.eurzad.gorzow.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz.
1414)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98. poz. 1071 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz.
1635, z późn. zm.).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.