WZIN-L(OM) Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Lublin (osoba małoletnia) Lublin

Wersja: 18.12.2012 | Pobrań: 413
Brak głosów

Opis: WZIN-L(OM) Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Lublin (osoba małoletnia) Lublin

Wymagane wnioski

 • USC-020-01 - wniosek o zmianę imienia lub nazwiska osoby pełnoletniej,
 • USC-020-01 - wniosek o zmianę imienia lub nazwiska osoby małoletniej.

Wymagane załączniki

 • odpis zupełny aktu urodzenia,
 • odpis zupełny aktu małżeństwa,
 • odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska wnioskodawcy ma się rozciągać na dzieci, albo jeśli zmianie ulega imię lub nazwisko rodowe wnioskodawcy,
 • dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska.

Dokumenty do wglądu

 • dokument tożsamości,
 • dokument zaświadczający o nadaniu numeru PESEL wnioskodawcy, jeżeli nie zawiera go dokument tożsamości, oraz małoletnim dzieciom, jeżeli zmiana nazwiska ma się rozciągać na dzieci.

Sposób i miejsce składania dokumentów
osoba zamieszkała w kraju - osobiście:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 102 (piętro I)
20-069 Lublin
tel. 81 466 1513. 

Godziny przyjęć interesantów: 

- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.
osoba zamieszkała za granicą - za pośrednictwem polskiego konsula na adres: 

Urząd Stanu Cywilnego 

ul. Leszczyńskiego 20 

20-069 Lublin 

Wnioskodawca zamieszkały za granicą obowiązany jest wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, w przeciwnym wypadku, przeznaczone dla niego pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Od obowiązku tego nie zwalnia fakt złożenia wniosku za pośrednictwem konsulatu.

Wymagane opłaty

Opłata skarbowa od decyzji o zmianie imienia lub nazwiska wynosi 37 zł.

Termin załatwienia sprawy

Do tygodnia od chwili skompletowania dokumentacji.

Tryb odwoławczy

Od decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje dodatkowe

Wniosek składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku jego braku - w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego. W przypadku braku i tego - w Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska w inny sposób niż określony w informacji o sposobie i miejscu składania dokumentów, pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 

Wnioskodawca zamieszkały za granicą obowiązany jest wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, w przeciwnym wypadku, przeznaczone dla niego pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Od obowiązku tego nie zwalnia fakt złożenia wniosku za pośrednictwem konsulatu. 

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, a w szczególności, gdy zmiana dotyczy:

 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
 • na imię lub nazwisko, którego wnioskodawca używa,
 • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z prawem państwa, którego obywatelstwo wnioskodawca również posiada. 

Nie można dokonać zmiany nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że wnioskodawca posiada członków rodziny o tym nazwisku. Członkami rodziny w rozumieniu ustawy o zmianie imienia i nazwiska są małżonek i przodkowie wnioskodawcy w linii prostej. 

Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka na wniosek jednego z rodziców, wymaga zgody drugiego z rodziców. Gdy wnioskodawcą jest opiekun prawny małoletniego, wymagana jest zgoda sądu rodzinnego na zmianę nazwiska. Gdy dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest również jego zgoda na zmianę imienia lub nazwiska. 

Po zmianie imienia można mieć najwyżej 2 imiona. Po zmianie nazwiska nie może się ono składać z więcej niż 2 członów.

http://www.um.lublin.pl

Podstawa prawna:

Art. 4 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.