WZPW Wezwanie do zapłaty (poręczenie weksla)

Wersja: 27.09.2019 | Pobrań: 1230
Brak głosów

Opis: WZPW Wezwanie do zapłaty (poręczenie weksla)

Strony transakcji lub stosunku prawnego zobowiązane są do terminowego wykonywania ciążących na nich obowiązków, w tym świadczeń pieniężnych.

W transakcjach między przedsiębiorcą a konsumentem wezwanie do zapłaty stanowi podstawę wniesienia powództwa sądowego.

Wezwanie do zapłaty nie stanowi natomiast elementu obligatoryjnego, od którego naliczane są odsetki za zwłokę. Będzie ono niezbędne wyłącznie w przypadku, gdy strony nie wskazały terminu płatności w umowie, wówczas bowiem wezwanie zapłaty jest pismem, które wskazuje termin wymagalności. Natomiast odsetki za zwłokę naliczane są od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

W przypadku żądania praw z weksla nie ma obowiązku, aby przed wytoczeniem powództwa wzywać pisemnie dłużnika do dokonania zapłaty. W przypadku weksli in blanco przed sądowym dochodzeniem praw z weksla, powinno się  informować dłużnika o wypełnieniu weksla. Tym samym w piśmie powinno się wezwać dłużnika do zapłaty z weksla.  W postępowaniu z weksla in blanco możliwe jest jednak wybranie jednej z dwóch procedur:

  • z wezwaniem do zapłaty,
  • przy wystawianiu weksla płatnego w określonym terminie po jego okazaniu - bez wezwania do zapłaty; występują natomiast dwa przedstawienia weksla - pierwszy - w celu położenia wizy (np. "widziałem", data i podpis wystawcy) przez wystawcę (od tej daty zaczyna biec termin płatności weksla), oraz drugi - w momencie upłynięcia tego terminu - w celu otrzymania zapłaty. 

Podstawa prawna:

Art. 359 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.