Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZBES Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
ZBES (archiwalny) Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

ZBES (archiwalny) Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

00
600
Wersja: 09.07.2010
Obowiązywał od 09.07.2010 do 31.07.2017

Do czego stosuje się ZBES

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
  • zawarła związek małżeński.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu.

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu wierzyciela informacje, że osoba uprawniona bądź jej przedstawiciel ustawowy marnotrawią wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, organ właściwy wierzyciela może przekazywać należne osobie świadczenia w całości lub w części w formie rzeczowej.

Ustalając wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego, bierze się pod uwagę wyłącznie wysokość zasądzonych alimentów oraz informację o bezskuteczności egzekucji. Pozostałe informacje zawarte w zaświadczeniu organu egzekucyjnego nie mają wpływu na wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego i są zbierane wyłącznie w celach sprawozdawczych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. 2010 nr 123 poz. 836); Załącznik nr 5.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF