ZKNiN Zestawienie kompensat niedoborów i nadwyżek

Wersja: 28.01.2013 | Pobrań: 2384
Brak głosów

Opis: ZKNiN Zestawienie kompensat niedoborów i nadwyżek

Jedną z form rozliczania niedoborów i nadwyżek jest kompensata. Dotyczy ona różnic inwentaryzacyjnych majątku obrotowego. Kompensacie podlegają jedynie niedobory uznane za niezawinione, czyli powstałe z przyczyn wykluczających odpowiedzialność materialną osób, którym zostały powierzone. 

Niedobory można kompensować z nadwyżkami jeśli:

  • zostały stwierdzone w jednym spisie z natury,
  • dotyczą tej samej osoby lub osób, którzy są odpowiedzialni wspólnie za powierzone mienie,
  • zostały stwierdzone w podobnych składnikach majątku.

Przy dokonywaniu kompensaty przyjmuje się zasadę niższej ceny i mniejszej ilości.

Normy ubytków powinny być określone w zasadach rachunkowości a ich wysokość ustala się w oparciu o dane statystyczne, doświadczenie bądź analizę dotychczasowych ubytków. 

Rozliczenie wyników inwentaryzacji należy udokumentować oraz powiązać z księgami rachunkowymi. Ostateczny sposób rozliczenia różnic powinien wynikać z zatwierdzonego przez kierownika jednostki protokołu komisji inwentaryzacyjnej oraz być zgodny z zasadami rachunkowości zatwierdzonymi przez kierownika jednostki. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013 poz. 330)

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.