ZoPCZ JPK Wniosek o niepodleganie karze - zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego w przypadku pliku JPK

ZoPCZ JPK Wniosek o niepodleganie karze - zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego w przypadku pliku JPK

4.03
17 993
Wersja: 27.11.2020
Obowiązuje od 01.10.2020

Do czego stosuje się ZoPCZ JPK

Pomyłka w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 daje podstawy do stwierdzenia, że doszło do przestępstwa lub wykroczenia karnego skarbowego. Część ewidencyjna pliku stanowi bowiem księgę, która podlega takim samym regułom jej korygowania, rzetelności i prawidłowości, jak inne księgi podatkowe. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego  Kto wbrew obowiązkowi nie przesyła księgi właściwemu organowi podatkowemu albo przesyła ją nierzetelną, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi, sprawca tego czynu odpowiada za wykroczenie skarbowe. Ta sama kara nakładana jest na podatnika, który księgę przesyła po terminie lub wadliwą.

Czynny żal może stanowić metodę na niepodleganie tej karze. Nie zostanie ona nałożona na sprawcę, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu  

Zawiadomienie wnosi się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (ePUAP) albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy,

Czynny żal jest bezskuteczny, jeżeli został złożony: 

  1. w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego; 

  2. po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Podstawa prawna

Art. 16 w zw. z 61a. § 1 - 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 19, 568, 695. 1106).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF