ZP-PI Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego

ZP-PI Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego

00
660
Wersja: 30.01.2018
Obowiązuje od 28.07.2016

Do czego stosuje się ZP-PI

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego zawiera następujące dane do wypełnienia:

  • Zamawiający, gdzie podajemy informacje dotyczące zamawiającego, takie jak: pełna nazwa firmy adres czy numer telefonu.
  • Przedmiot zamówienia publicznego, gdzie określa się przedmiot zamówienia, podział zamówienia na części. W tej sekcji wyróżniamy także wartość całego zamówienia lub zamówień, jeśli jest ich kilka.
  • Czynności związane z przygotowaniem postępowania, gdzie należy wskazać m.in. podmioty, które uczestniczyły w dialogu technicznym, czy wskazać środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.
  • Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, gdzie szczegółowo wymienia się informacje (dane osobowe, adres) dotyczące osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem udzielenia zamówienia.
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, gdzie podaje się adres strony udostępnienia specyfikacji.
  • Wyniki badania podstaw wykluczenia, gdzie podaje się m.in. nazwę wykluczonej firmy i podstawę wykluczenia.

Formularz został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2016 poz. 1128).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF