ZPoWP Zawiadomienie pracodawcy/zleceniodawcy o wysokości przychodu emeryta/rencisty

Wersja: 14.06.2018 | Pobrań: 1534 | Obowiązuje od: 2018-06-14
Brak głosów

Opis: ZPoWP Zawiadomienie pracodawcy/zleceniodawcy o wysokości przychodu emeryta/rencisty

Płatnicy składek, którzy zatrudniają na umowę o pracę czy umowę zlecenia osoby pobierające emeryturę lub rentę obowiązani są przygotować do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku do ZUS zaświadczenie o uzyskanych przychodach za rok poprzedni. Informacja dotyczy przychodu uzyskanego – czyli takiego, który został udostępniony pracownikowi lub oddany do jego dyspozycji, a nie takiego, który mimo że dotyczył poprzedniego roku – to nie został jeszcze wypłacony. W efekcie płatności za grudzień z reguły rozliczane są w roku kolejnym, a nie w roku, za który są wypłacane.

Obowiązek sporządzania zaświadczenia nie dotyczy zatrudniających emerytów, którzy wiek emerytalny 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) osiągnęli przed podjęciem działalności.

Obowiązki płatnika obejmują nie tylko przygotowanie zaświadczenia za dany rok, ale również informacji, o podjęciu przez emeryta lub rencistę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub zlecenie.

Zaświadczenie składa się niezależnie od tego, czy przekroczone zostały limity ograniczające (zawieszające) prawo do emerytury lub renty, czy limitów tych nie przekroczono. 

W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. W przypadku przekroczenia limitu 130% - świadczenie ulega zawieszeniu.

Podstawa prawna:

Art. 127 ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 1998 r. tj. z dnia 14 czerwca 2018 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.