ZPP-1 Zaświadczenie o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku

Wersja: 09.02.2012 | Pobrań: 1224 | Obowiązuje od: 2012-02-09
Brak głosów

Opis: ZPP-1 Zaświadczenie o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku

Deklarację ZPP-1 sporządza podmiot prowadzący rachunek zbiorczy. Zaświadczenie o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku otrzymuje osoba uprawniona z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym.

Pozycje 15-20 i 24-26 dotyczą wyłącznie osób fizycznych.

W pozycji 21 należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych, a w przypadku jego braku - numer służący identyfikacji osoby fizycznej dla celów ubezpieczeń społecznych,uzyskany w państwie, w którym uprawniony ma siedzibę lub miejsze zamieszkania.

Pozycje 24-26 wypełnia się wówczas, gdy brak jest w pozycji 21 numeru identyfikacyjnego uprawnionego.

W tabeli, w kolumnie rodzaj dochodu (przychodu) należy podać, czego dotyczy każda pozycja, oznaczając odpowiednim skrótem.

W kolumnie Wysokość dochodu (przychodu) przekazanego posiadaczowi rachunku należy podać kwotę dochodu (przychodu) przypadającą na uprawnionego przed potrąceniem podatku dochodowego.

W kolumnie Wysokość pobranego podatku należy podać kwotę pobranego podatku przypadającą proporcjonalnie na dochód (przychód) uprawnionego. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku (Dz.U. 2012 poz. 185).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.