Aktualnie obowiązujący druk

ZRB-K (archiwalny) Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych Kielce

Wersja: 07.12.2012 | Pobrań: 104 | Obowiązuje do: 1969-12-31
Brak głosów

Opis: ZRB-K (archiwalny) Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych Kielce

Wymagane dokumenty:

 • Rysunek określający w sposób czytelny i jednoznaczny lokalizację zamierzonych robót budowlanych w terenie (na działce budowlanej), na kopii mapy zasadniczej miasta (do nabycia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej);
 • Rysunki (szkice) obrazujące zamierzone roboty budowlane;
 • Zwięzły opis zamierzonych robót budowlanych i sposobu ich realizacji;
 • Potwierdzenie uzyskania uzgodnień, pozwoleń, opinii wymaganych przepisami odrębnymi;
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  ponadto dla zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, lub przyłącza(y) do budynku: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu, wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane,
 • w przypadku budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny, uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis projektanta(ów) na listę członków tej izby, 

Termin odpowiedzi

Zgłaszający po upływie 30 dni od złożenia zgłoszenia może wystąpić do Prezydenta m. Kielce – Wydział Architektury i Urbanistyki z wnioskiem o wydanie zaświadczenia stwierdzającego czy Prezydent nie wniósł w drodze decyzji sprzeciwu wobec złożonego zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia w drodze decyzji sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych od decyzji tej służy odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Więcej informacji:

http://www.bip.kielce.eu

Podstawa prawna:

Art. 30 ust 5. Prawa Budowlanego.

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.