Aktualnie obowiązujący druk

ZRB-L (archiwalny) Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Lublin

Wersja: 07.12.2012 | Pobrań: 525
Brak głosów

Opis: ZRB-L (archiwalny) Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Lublin

Wymagane załączniki do zgłoszenia robot budowlanych:

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych,
  • odpowiednie szkice, rysunki obrazujące zamierzenie budowlane,
  • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
  • ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną dla planowanej inwestycji (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), o ile jest wymagana na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),
  • w przypadku budowy przyłączy (elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych) oraz instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania w/w instalacji gazowej, winien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • w przypadku budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane,
  • dokumenty poświadczające posiadanie przez projektantów wymaganych prawem uprawnień, tj. decyzja potwierdzająca posiadanie właściwych uprawnień i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień opracowania projektu) oraz oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej - w sytuacji sporządzenia projektu zagospodarowania terenu lub działki,
  • dokument potwierdzający sposób reprezentacji inwestora (np. wypis z KRS, umowa spółki, fundacji, uchwała o powołaniu zarządu wspólnoty),
  • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony).

Dokumenty do wglądu
Dowód osobisty, bądź inny dokument potwierdzający tożsamość, w sytuacji osobistego odbioru dokumentacji dotyczącej zgłoszenia.

Sprawa załatwiana jest na zasadzie tzw. milczącej zgody - brak reakcji organu w terminie 30 dni od daty wpływu zgłoszenia oznacza zgodę na wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem. Przed upływem ww. terminu, organ może wnieść sprzeciw w drodze decyzji. Potwierdzeniem braku sprzeciwu może być zaświadczenie wydane przez organ lub oświadczenie inwestora w powyższym zakresie.

Więcej informacji:

http://www.um.lublin.pl/

Podstawa prawna:

Art. 30 w związku z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.