Aktualnie obowiązujący druk

ZRB-pB (archiwalny) Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych powiat Bydgoszcz

Wersja: 21.12.2012 | Pobrań: 403
Brak głosów

Opis: ZRB-pB (archiwalny) Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych powiat Bydgoszcz

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek na drukach określonych przepisem prawa podpisany przez inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
  • Załączniki:
    • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa. (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie).
    • mapę zasadniczą z naniesioną lokalizacją szkice, rysunki zamierzenia budowlanego, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami szczegółowymi.

W przypadku zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7,0m3 - przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz przyłączy energetycznych wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych cieplnych i telekomunikacyjnych, projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym, a w przypadku instalacji zbiornikowej, o której mowa powyżej projekt zagospodarowania działki budowlanej lub terenu uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. UWAGA: Zgłoszenie dokonania budowy przyłączy jest indywidualnym wyborem inwestora (art. 29 a - ustawa prawo budowlane). Zgłoszenia można dokonać na podstawie art. 30 albo zrealizować bez obowiązku zgłoszenia w organie administracyjno- budowlanym przy zastosowaniu przepisów prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Termin załatwienia sprawy:
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni organ nie wniesie sprzeciwu nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu. Sposób załatwienia sprawy: W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, inwestor zostaje zobowiązany postanowieniem do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

W sytuacji nieuzupełnienia zgłoszenia we wskazanym terminie wydawana jest decyzja sprzeciwu. Organ wnosi sprzeciw również w przypadku jeżeli:

  • zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
  • budowa lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz inne przepisy,
  • zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje. Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, decyzje sprzeciwu wydawane w trybie administracyjnym Wydział Budownictwa przesyła do inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia. W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z
późniejszymi zmianami),
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami).

Formularze archiwalne:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.