Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PB-2a Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2
ZRB-T (archiwalny) Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Toruń

ZRB-T (archiwalny) Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Toruń

00
483
Wersja: 01.01.2017

Do czego stosuje się ZRB-T

Wymagane dokumenty:

Wniosek z określonym rodzajem, zakresem i sposobem wykonania robót oraz terminem ich rozpoczęcia według załączonego wzoru (Formularz) wraz z następującymi załącznikami:

  1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik nr 1),
  2. W zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
  3. Do zgłoszenia zamiaru realizacji robót, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20 należy również dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane,
  4. Do zgłoszenia zamiaru realizacji robót, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 należy również dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane,
  5. Ewentualnie pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2) wraz z wymaganą opłatą skarbową.

Zgłoszenia należy dokonać 30 dni przed zamierzonym terminem realizacji inwestycji. Do realizacji zamierzenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Wymagane opłaty:

  • Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  • Za pełnomocnictwo – 17 zł.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku (kompletnego), przy czym do ww. terminu nie wlicza się okresów opóźnień nie wynikających z winy organu. Nie zajęcie stanowiska przez organ w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku – oznacza milczącą zgodę organu na realizację przedsięwzięcia.

Więcej informacji:

http://www.bip.torun.pl

Podstawa prawna

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF