Aktualnie obowiązujący druk

ZRB-T (archiwalny) Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Toruń

Wersja: 30.01.2013 | Pobrań: 127 | Obowiązuje do: 2016-12-31
Brak głosów

Opis: ZRB-T (archiwalny) Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Toruń

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek z określonym rodzajem, zakresem i sposobem wykonania robót oraz terminem ich rozpoczęcia według załączonego wzoru (Formularz) wraz z następującymi załącznikami:

  1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik nr 1),
  2. W zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
  3. Do zgłoszenia zamiaru realizacji robót, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20 należy również dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane,
  4. Do zgłoszenia zamiaru realizacji robót, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 należy również dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane,
  5. Ewentualnie – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2) wraz z wymaganą opłatą skarbową.

Zgłoszenia należy dokonać 30 dni przed zamierzonym terminem realizacji inwestycji. Do realizacji zamierzenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Wymagane opłaty:

  • Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  • Za pełnomocnictwo – 17 zł.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku (kompletnego), przy czym do ww. terminu nie wlicza się okresów opóźnień nie wynikających z winy organu. Nie zajęcie stanowiska przez organ w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku – oznacza milczącą zgodę organu na realizację przedsięwzięcia.

Więcej informacji:

http://www.bip.torun.pl

Podstawa prawna:

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.