Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PB-2a Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2
ZRB-Wa (archiwalny) Zgłoszenie budowy obiektu budowlanego - wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Warszawa

ZRB-Wa (archiwalny) Zgłoszenie budowy obiektu budowlanego - wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Warszawa

00
483
Wersja: 04.01.2017
Obowiązywał do 17.01.2021

Do czego stosuje się ZRB-Wa

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia.
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik do karty informacyjnej) oraz w zależności od potrzeb – odpowiednie szkice i rysunki, wykonane przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
  3. W zgłoszeniu budowy instalacji, o której mowa w art. 29, ust.1, pkt.19 i 20 ustawy –Prawo budowlane należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane.
  4. W zgłoszeniu budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane.
  5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Do wniosku należy dołączać oryginały lub odpisy dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, z zastrzeżeniem art. 76a § 1 k.p.a tj. jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub innego organu państwowego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

Opłaty:
Opłata skarbowa:17 zł - dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

Termin odpowiedzi:
Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia kompletnego zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Więcej informacji:
http://www.um.warszawa.pl

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami). - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243,poz. 1623). - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF